Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Kontakt

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Ochrony danych osób fizycznych

Informacja dotycząca ochrony danych osób fizycznych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Pomorska w Słupsku, z siedzibą ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk.

2.  Inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Pomorskiej w Słupsku jest Pan Zenon Stanisławek, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mai: inspektor@apsl.edu.pl

3.   Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:

  • w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności w celu realizacji zadań ustawowych;
  • na podstawie zawartych umów, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO;

4.    Odbiorcą danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, Podane dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych są tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.

5.    Okres przechowywania danych reguluje obowiązujący Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Akademii Pomorskiej w Słupsku.

6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.

9.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj