Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut Fizyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Fizyka Techniczna

METODY TECHNICZNE W KRYMINALISTYCE

studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie

Kryminalistyka zajmuje się sposobami oraz technicznymi metodami wykrywania i udowadniania przestępstw. Podczas nauki studenci zdobędą wiedzę na temat posługiwania się różnymi technikami kryminalistycznymi. Techniki te wykorzystują osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, biologicznych, chemicznych i informatycznych. Studenci posiadają umiejętności z zakresu analizy i odzyskiwania danych z nośników elektronicznych, poznają takie dziedziny kryminalistyki jak daktyloskopia, balistyka, traseologia i inne. Zdobędą też umiejętności stosowania metod numerycznych i obliczeniowych, technik eksperymentalnych oraz formułowania na tej podstawie wniosków jakościowych i ilościowych.

Absolwenci specjalności Metody Techniczne w Kryminalistyce po VII semestrach nauki kończą studia z tytułem inżyniera. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na pracę w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych. Absolwenci mogą zdobyć zatrudnienie w laboratoriach naukowych i kryminalistycznych, a także obszarach sektora usług, które wymagają zdolności analitycznego myślenia, np. w bankach, ośrodkach analiz rynkowych, placówkach administracji państwowej, biurach detektywistycznych. Mają kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki.

nabór 2016/2017

 

nabór 2017/2018

 

nabór 2018/2019

 

 

EKOTECHNOLOGIE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie

Kierunek przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastospwań fizyki, opartej na gruntownych podstawach nauk matematyczno przyrodniczych. Uczymy umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji.

Nowoczesne laboratorium umożliwi zdobycie wiedzy dotyczącej konwencjonalnych źródeł energii oraz energetyki jądrowej i ochrony radiologicznej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach i innych ośrodkach badawczych oraz instytucjach wdrażających najnowsze technologie przemysłowe i diagnostyczne, w jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury  i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych oraz szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

nabór 2016/2017

 

nabór 2017/2018

 

nabór 2018/2019

 

 

Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa (SOA)

Studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie

Obok wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych fizyki, chemii, informatyki absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, tworzyw sztucznych i biomateriałach; doboru materiałów inżynierskich do wytwarzania wyrobów technicznych, metod kształtowania i badania struktury i własności materiałów w zależności od ich przeznaczenia oraz formułowania racjonalnych wniosków dotyczących stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach. Absolwenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu inżynierii tworzyw sztucznych oraz inżynierii biomateriałów.

Absolwenci specjalności są przygotowani do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej bezpośrednio przy produkcji, przetwórstwie i udoskonalaniu różnego rodzaju materiałów. Znajdą zatrudnienie w działach produkcyjnych dużych zakładów, w działach zapewniania jakości, w zapleczu naukowo-badawczym, biurach projektowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych, badawczych, doradztwa technicznego, a także zajmujących się transferem materiałów i technologii.

Program studiów został opracowany wspólnie ze specjalistami z firm Słupskiego Inkubatora Technologicznego, które proponują naszym studentom odbycie praktyk i staży, a po ukończeniu studiów również zatrudnienie.

nabór 2018/2019

 

Znajdziesz nas tutaj