Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut Fizyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Edukacja Techniczno-Informatyczna

PROJEKTOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I MOBILNYCH

studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie

Na specjalności tej student zostanie przygotowany do realizacji zadań i projektów o charakterze informatycznym w przedsiębiorstwach świadczących usługi informatyczne lub samodzielnie wykorzystujących technologie internetowe i mobilne do realizacji celów biznesowych. Student zdobędzie orientację i umiejętności praktyczne związane z wytwarzaniem oprogramowania, jego planowaniem, inżynierią, projektowaniem, testowaniem, wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem. Dzięki odpowiedniej wiedzy będzie potrafił zorganizować pracę swoją lub swojego zespołu ze szczególnym uwzględnieniem pracy grupowej, będzie miał dobrą orientację w działaniu i zastosowaniach różnych warstw aplikacji, dostępnych narzędziach i technologiach. Będzie realizować takie zadania, jak projektowanie i zarządzanie relacyjną lub plikową bazą danych, opracowanie i wytworzenie kompletnej aplikacji webowej i mobilnej z wykorzystaniem skryptowych i kompilowanych języków programowania, zaprojektowanie interfejsów i interakcji z użytkownikiem, integracja systemów w architekturze klient-serwer. Ponadto, student zapozna się z podstawowymi zagadnieniami blisko związanymi ze światem współczesnych technologii, takimi jak kwestie bezpieczeństwa, użyteczności, testowania, praca w chmurze, SEO czy regulacje prawne obowiązujące w tym obszarze. ABSOLWENCI specjalności po VII semestrach nauki kończą studia z tytułem INŻYNIERA. W czasie studiów otrzymują wykształcenie specjalistyczne z dziedziny nauk technicznych (informatyki) i mogą być zatrudniani jako projektanci aplikacji internetowych i mobilnych, administratorzy sieci i systemów informatycznych, programiści, administratorzy baz danych, specjaliści ds. wdrożeń i testowania oprogramowania, twórcy portali i aplikacji internetowych, a także jako analitycy systemowi i kierownicy projektów.

Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafią posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk informatycznych i technicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

nabór 2016/2017

 

nabór 2017/2018

 

nabór 2018/2019

 

 

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA (nauczycielska)

studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie

Specjalizacja ta służy przygotowaniu wszechstronnie wykształconej w zakresie ogólno-technicznym kadry inżynierskiej posiadającej uprawnienia pedagogiczne do nauczania przedmiotów informatyka i technika w szkołach podstawowych. Student zdobędzie solidne podstawy w zakresie techniki oraz informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania technologii informacyjnych do wspomagania prac inżynierskich, naukowo-badawczych i dydaktycznych, umiejętności uruchamiania komputerowo wspomaganych stanowisk dydaktycznych i laboratoryjnych, a także wspomagania zarządzania szkołą z wykorzystaniem metod i technik informatycznych, podstawową wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki oraz najnowszych metod nauczania, w tym metod i narzędzi właściwych dla e-edukacji.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w różnych działach przemysłu, w szkolnictwie, instytucjach oświatowych, bankach, administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych.

nabór 2016/2017

 

nabór 2017/2018

 

nabór 2018/2019

 

 

PROGRAMOWANIE W AUTOMATYCE I ROBOTYCE  (SOA)

Studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie 3,5 letnie

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu eksploatacji i integracji przemysłowych systemów sterowania, testowania oraz systemów kontrolno-pomiarowych; obsługi i programowania przemysłowych stanowisk zrobotyzowanych; projektowania i realizacji prostych układów i systemów automatyki. Potrafią praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie zarówno przemysłowych jak i niekonwencjonalnych systemów automatyki i robotyki.

Zdobyte kompetencje stwarzają szansę uzyskania zatrudnienia w strukturach stosujących nowoczesne technologie, w rozmaitych działach produkcji przemysłowej, transporcie, telekomunikacji, energetyce, itd., bądź też podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej wynikającej z otrzymanego wykształcenia.

nabór 2018/2019

 

 

Znajdziesz nas tutaj