Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut Fizyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zakład Fizyki Środowiska

Główna tematyka badawcza Zakładu Fizyki Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku obejmuje:

- badanie i modelowanie optycznych i biooptycznych stanów akwenów naturalnych Pomorza i wybranych akwenów Bałtyku

- badanie i modelowanie zasilania naturalnych ekosystemów wodnych w energię poprzez proces fotosyntezy

- zastosowanie teledetekcji satelitarnej w celu uzyskiwania informacji o fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwościach wód naturalnych

- teoretyczne i empiryczne badania wpływu optycznie czynnych składników wody (chlorofilu a, materii zawieszonej i rozpuszczonej w wodzie) na charakterystyki widmowe podwodnego pola światła oraz na radiację opuszczającą akwen

- badanie wymiany promieniowania krótko i długofalowego między atmosferą, a powierzchnią ziemi i morza.

 

 

Prace prowadzone w ramach realizacji tych zadań mają charakter wieloletni. Ich głównymi, powiązanymi ściśle, dalekosiężnymi celami są: z jednej strony - scharakteryzowanie ilościowe procesu fotosyntezy glonów w skali wieloletniej, a z drugiej strony - rozwój, upowszechnianie i wdrażanie technik satelitarnych do badań i eksploracji mórz i oceanów i jezior, w szczególności do kontroli fotosyntetycznej produkcji pierwotnej materii organicznej w akwenach naturalnych. Takie powiązanie wymienionych celów naszych badań wynika stąd, że rzetelne zrealizowanie tego pierwszego celu jest możliwe jedynie przy wykorzystaniu efektywnego monitoringu akwenu prowadzonego z wykorzystaniem zdalnych n. p. satelitarnych obserwacji intensywności fotosyntezy w akwenie. Z kolei wykorzystywanie satelitarnych technik badania fotosyntezy wymaga m.in. odpowiednich kalibracji z pomocą bezpośrednich badań empirycznych fotosyntetycznej produkcji pierwotnej akwenu, prowadzonych w toku realizacji celu pierwszego. Realizacja związanych z tymi celami badań empirycznych i teoretycznych w poprzednich latach, zaowocowała już skonstruowaniem unikalnego kompleksowego modelu „światło – fotosynteza” dla oceanów i Bałtyku oraz kilkudziesięcioma opublikowanymi rozprawami i artykułami. Od kilku lat podjęliśmy działania mające na celu stopniowe wdrażanie wcześniej opracowanych algorytmów satelitarnych opartych na wymienionym wyżej modelu światło-fotosynteza. Dokonywane jest to we współpracy z zespołami naukowymi z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach Konsorcjum Naukowego SatBałtyk – „Międzyinstytutowego Zespołu Satelitarnych Obserwacji Środowiska Morskiego" w ramach projektu badawczego zatwierdzonego w roku 2009 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego multidyscyplinarnego projektu „Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego” (SatBałtyk).

Znajdziesz nas tutaj