Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zakład Chemii Środowiskowej

 

Tematyka badawcza :

Wiodącą tematyką badawczą Zakładu Chemii Środowiskowej są fizykochemiczne badania wybranych komponentów środowiska, których celem jest określenie ich zmian w warunkach presji antropogenicznej. Priorytetowe kierunki badań obejmują oznaczanie stężenia ksenobiotyków w opadzie organicznym drzewostanów strefy nadmorskiej oraz oznaczanie wybranych analitów w próbkach biotycznych i abiotycznych pobieranych na obszarach nisz źródliskowych, które stanowią ekosystemy unikatowe ekologicznie. Przedmiotem zainteresowań badań analitycznych realizowanych w Zakładzie Chemii Środowiskowej są również oznaczenia substancji jonowych i metali w szerokim spektrum próbek wodnych (wody opadowe, wody spływne, wody powierzchniowe o różnym stopniu zasolenia, wody gruntowe) z uwzględnieniem elementów analityki specjacyjnej. Innowacyjny kierunek badań realizowanych przez kadrę naukowo-badawczą Zakładu Chemii Środowiskowej dotyczy modelowania zmienności czasoprzestrzennej oraz oznaczania toksyczności wybranych grup substancji obecnych w ekotonie morskiej strefy brzegowej. Badania prowadzone w tym obszarze ukierunkowano na oznaczanie substancji promieniochronnych w osadach plażowych i wodzie morskiej pobieranej na terenie plaż o różnym poziomie presji turystycznej jak również ocenę ekotoksyczności monoskładnikowych roztworów wzorcowych i ich mieszanin za pomocą normalizowanych organizmów wskaźnikowych należących do różnych poziomów łańcucha troficznego.  

 

Pracownicy :

Kierownik zakładu
dr hab. inż. Astel Aleksander, prof. AP | 59 84 05 422 | nr pok. 124 | aleksander.astel@apsl.edu.pl

dr inż. Antonowicz Józef | 59 84 05 386 | nr pok. 127 | jozef.antonowicz@apsl.edu.pl

dr Bigus Katarzyna | 59 84 05 423 | nr pok. 120 | katarzyna.bigus@apsl.edu.pl

dr Parzych Agnieszka | 59 84 05 347 | nr pok. 123 | agnieszka.parzych@apsl.edu.pl

mgr Stec Marcin | 59 84 05 423 | nr pok. 120 | marcin.stec@apsl.edu.pl

Paulina Piskuła - Technik | 59 84 05 423 | nr pok. 119 | paulina.piskula.apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj